5 czerwca, 2021

Starszy Analityk SOA

Starszy Analityk SOA posiada kwalifikacje analityka, a dodatkowo potrafi pielęgnować i parametryzować zapytania SQL do baz danych. 

Potrafi pielęgnować obiekty SOA-A, tworząc gotowe i modyfikując istniejące modele biznesowe.

1. Wstęp do architektury środowiska SOA

 • Architektura klient – serwer a architektura tradycyjna
 • Plikowe źródła danych, sterowniki odpowiedzialne za dostęp do danych, definiowanie źródła danych, formaty plików
 • Serwerowe platformy bazodanowe
 • Praca w Excelu 2019/365 jako platformy budowania zapytań w Power Query
 • Praca w Excelu w trybie tradycyjnej informatyki a praca w architekturze SOA

2. Bazy danych

 • Poziomy abstrakcji obiektów bazodanowych i główne pojęcia teorii baz danych
 • Interface’y graficzne do generowania zapytań SQL, generowanie zapytań ze zrozumieniem pojęć bazodanowych, prawie bez znajomości SQL

3. Język zapytań (SQL)

 • Powstanie i rozwój standard ANSI (1992, SQL92)
  Dialekty języka – firmowe implementacje standardu
 • SQL DML (Data Manipulation Language)
  INSERT – umieszczenie danych w bazie,
  UPDATE – zmiana danych,
  DELETE – usunięcie danych z bazy.
 • SQL DDL (Data Definition Language)
  CREATE (np. CREATE TABLE, CREATE DATABASE, …) – utworzenie struktury (bazy, tabeli, indeksu itp.),
  DROP (np. DROP TABLE, DROP DATABASE, …) – usunięcie struktury
  ALTER (np. ALTER TABLE ADD COLUMN …) – zmiana struktury
 • SQL DCL (Data Control Language) nadawania uprawnień do obiektów bazodanowych. Najważniejsze polecenia w tej grupie to:
  GRANT – nadawanie uprawnień do pojedynczych obiektów lub globalnie konkretnemu użytkownikowi
  REVOKE – służące do odbierania wskazanych uprawnień
  DENY – służące do zabraniania wykonywania operacji
  SQL DQL (ang. Data Query Language – „język definiowania zapytań”) (SELECT).

4. Ćwiczenia pisania zdań SQL DQL

 • Współpraca z bazą danych DMA. Raport biznesowy
 • Języki zapytań dla baz plikowych i serwerowych (SQL 92), MS SQL(T SQL) i Oracle (PL-SQL)
 • Zdanie SELECT (lista: pole Alias pola), separator listy przecinek („,”)
 • Klauzule zdania SELECT FROM (Tabela) (Alias)WHERE (warunek), GROUP BY (Lista pól), HAVING (warunek na pola agregowane), ORDER BY (lista pól nieagregowanych)
 • Klauzula łączenia wyników zapytania pochodzących z wielu tabel: UNION, UNION ALL
 • Klauzule połączenia tabel: INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN
 • Zapytania do tabel połączonych
 • Zapytania zagnieżdżone

5. Narzędzia wspierające

 • Wspomaganie nauki SQL DQL przez kreatory graficzne MS Query, MS Access i MS SQL S
 • Praktyczne umiejętności pisania zdań SQL i posługiwania się narzędziami wspierającymi
 • Excel 2019/365 – narzędzia tworzenia zapytań przy pomocy myszki i modyfikacji z języku M.

6. SQL DML (język manipulacji danymi) i SQL DDL (język definicji)

 • Wspomaganie nauki SQL DQL przez kreatory graficzne MS Query, MS Access i MS SQL S
 • Pielęgnacja bazy WD/DMA jako kluczowy element architektury SOA
 • MS Access, MS SQL, MS Excel 2019/365 (ćwiczenia)
 • Tworzenie, modyfikacja i usuwanie tabeli (DDL – CREATE, ALTER, DROP)
 • Dodawanie, modyfikacja i usuwanie rekordów (DML – INSERT, UPDATE, DELETE)
 • Instrukcja SELECT, jako element języka DML (SELECT … INTO)

7. Użycie obiektu SOA-P do procesów tworzenia i aktualizacji danych

 • Struktura i budowa obiektu – skoroszytu SOA-P, platformy uruchamiania procesów bazodanowych na serwerze MS SQL
 • Budowa prostego procesu bazy danych przy pomocy obiektu – skoroszytu SOA-P (elementu systemu SOA-Verbum)
 • Budowa prostego przy pomocy obiektu – skoroszytu SOA-Pq(sz) – szablon Excela z dodatkiem Power Query z wyklikanym zapytaniem do plikowej WD/DMA lub bezpośrednio do zasobów(danych)
 • Modyfikacja rzeczywistego procesu, dyskusja i wnioski o przydatności platformy SOA-P

8. Podejście SOA i architektura SOA

 • Ogólny schemat architektury środowiska SOA
 • Stanowiska (stacje) robocze SOA, ich konfiguracja
 • Obiekty SOA, zasady ich konfiguracji i uruchamiania
 • Rola starszego analityka w podejściu SOA