4 października, 2021

RH – Umiejętności Analityka

Raport zHarmonizowany

Raport zHarmonizowany: RH
szablon Raportu zHarmonizowanego: sz(RH)
RH: sz(RH) -> DdR

Raport zHarmonizowany to proces uzyskania Danych do Raportu o postaci optymalnej do jego wykonania. 

Proces ten można zrealizować dowolną metodą (nawet ręcznie), byle udokumentowaną (powtarzalną). Zwykle odbywa się to poprzez automatyczny proces bazodanowy (język SQL lub M, ewentualnie z wykorzystaniem VBA lub C# z użyciem przygotowanych przez dewelopera SOA obiektów programistycznych).

 

Kategorie wiedzy Analityka

I. Kategorie szablonu raportu – sz(RH)

 • Formuła – wylicza przyjęty wskaźnik biznesowy

 • Parametr, od którego wskaźnik jest zależny.

 • Słownik wyznacza repertuar parametru, czyli zestaw jego dopuszczalnych  wartości

II. Dane do Raportu (DdR ©KR)

 • Dane zawierające informacje do wykonania raportu, w postaci optymalnej z punktu widzenia prostoty raportu i łatwości jego wykonania. Ta postać to szeroka tabela miar i wymiarów

III. Zasoby (danych)

 • Dane źródłowe, które zawierają wszystkie informacje potrzebne do wykonania raportu

IV. Proces Harmonizacji (PH)

 • Zbiór wszystkich operacji przekształcających Zasoby na DdR 
 

Szablon raportu (szRH)

1. Umiejętności w Fazie Pierwszej – biznesowej (po powstaniu potrzeby)

 • Realizacji celu biznesowego raportu, uwzględniając wszystkie czynniki mające wpływ na wiarygodny model biznesu, zapewnienia wizualizacji tego modelu prezentującą mechanizmy jego działania

 • Zaprojektowania szablonu sz(RH) i wybrania najlepszych narzędzi jego budowy

 • Dostosowania jego cech do potrzeb zarządzania (liczby, wykresy, drill-down)

2. Umiejętności w Fazie Drugiej – technicznej (po uzyskaniu danych)

 • Zbudować formuły uniwersalne – zależne od parametrów i danych (DdR)

 • Określić zbiór słowników parametrów, czyli przestrzeń analizy
 • Zachować ład obiektów; przejrzystą strukturę formuł (np. formuły nazwane, hierarchia formuł) i konwencję nazewnictwa obiektów
 

Dane do Raportu

Umiejętność wyznaczenia postaci DdR na podstawie szablonu raportu sz(RH), czyli zaprojektowania szerokiej tabeli o najmniejszej koniecznej liczbie rekordów (wyznaczonej przez repertuar parametrów) najmniejszej koniecznej liczbie kolumn (wyznaczonej przez listę parametrów i listę wskaźników.

 

Zasoby

Umiejętności:

 • analizowania i gromadzenia (dokumentowania) Zasobów danych, zawierających wszystkie potrzebne informacje do stworzenia RH

 • używania narzędzi, zależnych od natury danych źródłowych

 • wykrywania braków w danych i uzupełniania ich na etapie tworzenia DdR

 • wykrywania błędów i ich poprawiania lub tworzenia procesu ich obsługi na etapie tworzenia DdR
 

Proces Harmonizacji (PH)

Umiejętności:

 • stworzenia procesu przekształcenia Zasobów na postać wymaganą przez projekt DdR

 • posługiwania się narzędziami tworzenia zapytań (SQL, M, VBA, C#)

 • uzyskiwania dostępu do różnych źródeł i formatów danych, używać różnych protokołów dostępu

 • używania kreatorów, współpracy z nimi w sposób świadomy modyfikując produkty kreatora stosownie do potrzeb, dzięki rozumieniu sensu tych zdań

 • tworzenia słowników i połączenia tabel

 • automatyzowania aktualizacji DdR

 • zapewnienia przenaszalności procesu do środowiska użytkownika