30 listopada, 2017

VBA – język programowania dla analityków biznesowych

Visual Basic for Application (Excel)
dla analityków/controllerów finansowych

Część I. Wstęp do  VBA
a.    Środowisko programistyczne

i.    Interfejs
ii.    Sposoby uruchamiania makr
iii.    Narzędzia Edytora VBA

b.    Model obiektowy Excela (i nie tylko)

i.    VBA jako język obiektowy
ii.    Obiekty bazodanowe i ich współpraca z Excelem

c.    Elementy VBA

i.    Nagrywanie makr i ich optymalizacja
ii.    Metody programistyczne
iii.    Rodzaj procedur ze szczególnym uwzględnieniem funkcji własnych
iv.    Zmienne
v.    Obsługa błędów

Część II. VBA dla analityków

1.    Dane – źródło raportów
Wstęp teoretyczny, architektura środowiska analiz, przykłady rozwiązań.
Skąd pozyskać dane, w jakiej postaci, jak je uszlachetnić.
a.    Pozyskiwanie danych

i.    Paradygmat „jestem w Excelu, nigdzie się nie ruszam, niczego nie przeklejam, ciągnę dane”. Po otrzymaniu danych w Excelu, wykonuję raporty.

1.    Jak wciągnąć dane do raportów: informatyk na usługach analityka.

Podział  obowiązków:
Analityk: zamawia dane co do treści i struktury danych, tworzy na ich podstawie sparametryzowane, uniwersalne raporty,

Informatyk: udostępnia źródło danych do wciągnięcia, zawierające aktualne dane o uzgodnionej z analitykiem postaci a nie excelowe pliki do przeklejek.

2.    Konfrontacja standardowych metod przygotowania danych do raportów w Excelu z prezentowaną przez autorów doktryną
3.    Analiza postaci danych i określenie dobrej struktury danych
4.    Zakazy – czego nie robić!

ii.    VBA we współpracy z ODBC

1.    MS Query – nieznane narzędzie o niespodziewanej sile, sposób jego oprogramowania

a.    do wciągania danych
b.    do niektórych raportów, niemożliwych do uzyskania w sposób tradycyjny, formułami excelowymi

2.    Podstawy podstaw języka SQL. Elitarny świat informatyki baz danych z punktu widzenia analityka
3.    Programowanie  w języku VBA dostępu do baz danych poprzez sterowniki ODBC (oraz innych, pokrewnych technologii bazodanowych) w programach VBA)

iii.    Import danych z plików tekstowych

1.    ODBC i jego ograniczenia

2.    Import VBA – „linia po linii”
3.    Import tekstu do arkusza – Zakazane!

b.    Metody uszlachetniania danych. Lepsze dane: więcej cech i miar, przyjazne nazwy atrybutów i miar.

i.    Docelowa postać danych dla analizy
ii.    Proces „od danych surowych, poprzez dane wzbogacone o nowe atrybuty i nowe miary do raportu”
iii.    Hurtownia danych – od idei do praktyki

2.    Wspomaganie budowy Raportów poprzez VBA

a.    Specjalizowane funkcje używane do raportów odchyleń
b.    Automatyzacja wykonywania raportów
c.    Architektura środowiska analiz. Wzajemne usytuowanie raportów i danych dla różnych przypadków współpracy (pliki generowane przez aplikacje bazodanowe, hurtownia danych, dostęp do bazy systemu transakcyjnego.

© W.Gardziński, K.Rumiński, 2004-2012