30 listopada, 2017

SQL dla analityków

1. Wstęp. Cel szkolenia: Analizy biznesowe jako klient źródła danych. Jaka postać źródła danych jest najlepsza dla analizy biznesowej?

Wstęp do SQL (Structured Query Language) – historia, zastosowania, wprowadzenie do teorii Relacyjnych Baz Danych (RBD)- Pojęcia podstawowe

2. MS Query, jako przykład graficznego edytora kwerend języka SQL, dostępnego każdemu użytkownikowi Excela. Jak tworzymy źródło danych dla analizy biznesowej i wykorzystujemy to źródło w analizie

3. Technologie dostępu do RBD: ODBC, OLE DB, ADO, graficzny i tekstowy interfejs edytora SQL

4. Zdanie SELECT (Data Manipulation Language – DML) SELECT [DISTINCT]/ INTO/ IN/ FROM [ALIAS][LEFT/ RIGHT/ INNER/ CROSS JOIN] IN/ WHERE/ GROUP BY/ HAVING/ ORDER BY

5. Zapytania zagnieżdżone. Relacje, kwerendy/widoki, import/eksport danych
Elementy Data Definition Language (DDL) CREATE/DROP DATABASE, CREATE/ALTER/DROP TABLE, INSERT INTO, DELETE FROM, UPDATE, INSERT

6. Implementacja SQL (interfejs) w MS Access, MS SQL Server, MS Excel (MS Query, dodatki) oraz omówienie interfejsów baz danych (Oracle, MySql, DB2, PostgreSQL) Ograniczenia oraz sposoby ich omijania

6. Zastosowania praktyczne:
Tworzenie bazy danych.
a) Ćwiczenia audytoryjne ilustrujące poszczególne zagadnienia teoretyczne z zakresu  struktury bazy danych

b) Tworzenie „szerokiej tabeli”, jako podstawy do tworzenia raportów. Ćwiczenia  audytoryjne ilustrujące zagadnienia praktyczne z zakresu udostępniania informacji
Tworzenie tabel pośrednich ze skomplikowanymi obliczeniami w celu „uszlachetnienia”  danych źródłowych – odciążenie Excela

c) Od „Szerokiej Tabeli” do kostki OLAP. Korzyści, sposób uzyskania standardowymi narzędziami, ćwiczenia wykorzystania. Architektura tradycyjna, architektura serwerowa

Podsumowanie:
7. Architektura systemu informacyjnego firmy z uwypukleniem roli Hurtowni Danych (HD) i sposobów jej wykorzystania w analizach biznesowych prowadzonych przy pomocy programu MS Excel