Listopad 27, 2017

Warsztaty – Inżynier Analityk SOA

UWAGA – Promocja!
… dla naszych klientów, wdrażających podejście i architekturę SOA, ważna do 15 grudnia br.
Odpowiadając na ważne zapotrzebowanie naszych klientów, stosujących już w praktyce podejście i architekturę SOA, oraz na wyłanianie się firmowych liderów, którzy, pełniąc rolę analityków SOA, we własnym zakresie zdobywają kwalifikacje kluczowej roli inżyniera analityka SOA, ogłaszamy niniejszą ofertę.

Warszawa 15 listopada 2017

Oferta warsztatów dla kandydatów do roli
Inżynier Analityk SOA

 

1. Wstęp do architektury SOA

 • Architektura klient – serwer a architektura tradycyjna,
 • Plikowe źródła danych, sterowniki odpowiedzialne za dostęp do danych, definiowanie źródła danych, formaty plików
 • Serwerowe platformy bazodanowe
 • Praca w Excelu w trybie tradycyjnej informatyki a praca w architekturze SOA

2. Bazy danych

 • Poziomy abstrakcji obiektów bazodanowych i główne pojęcia teorii baz danych
 • Interface’y graficzne do generowania zapytań SQL, generowanie zapytań ze zrozumieniem pojęć bazodanowych, prawie bez znajomości SQL

3.  Język zapytań (SQL)

 • Powstanie i rozwój standard ANSI (1992, SQL92), Dialekty języka – firmowe implementacje standardu
 • SQL DML (Data Manipulation Language) INSERT – umieszczenie danych w bazie, UPDATE – zmiana danych, DELETE – usunięcie danych z bazy.
 • SQL DDL (Data Definition Language)
  CREATE (np. CREATE TABLE, CREATE DATABASE, …) – utworzenie struktury (bazy, tabeli, indeksu itp.), DROP (np. DROP TABLE, DROP DATABASE, …) – usunięcie struktury, ALTER (np. ALTER TABLE ADD COLUMN …) – zmiana struktury.
 • SQL DCL (Data Control Language) nadawania uprawnień do obiektów bazodanowych. Najważniejsze polecenia w tej grupie to:GRANT – nadawanie uprawnień do pojedynczych obiektów lub globalnie konkretnemu użytkownikowi, REVOKE – służące do odbierania wskazanych uprawnień, DENY – służące do zabraniania wykonywania operacji
 • SQL DQL (ang. Data Query Language – „język definiowania zapytań”) (SELECT).

4. Ćwiczenia pisania zdań SQL DQL
     Współpraca z bazą danych DMA. Raport biznesowy.

 • Języki zapytań dla baz plikowych (SQL 92), MS SQL(T‑SQL) i Oracle (PL-SQL)
 • Zdanie SELECT (lista: pole Alias pola), separator listy przecinek („,”)
 • Klauzule zdania SELECT
  FROM (Tabela) (Alias)WHERE (warunek), GROUP BY (Lista pól), HAVING (warunek na pola agregowane), ORDER BY (lista Pól nieagregowanych)
 • Klauzula łączenia wyników zapytania pochodzących z wielu tabel UNION, UNION ALL
 • Klauzule połączenia tabel INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN
 • Zapytania do tabel połączonych
 • Zapytania zagnieżdżone

5. Wspomaganie nauki SQL DQL przez kreatory graficzne MS Query, MS Access i MS SQL S Praktyczne umiejętności pisania zdań SQL i posługiwania się narzędziami wspierającymi

6. SQL DML Język manipulacji danymi(Data Manipulation Language) i SQL DDL język definicji

 • Pielęgnacja bazy DMA jako kluczowy element architektury SOA
 • MS Access, MS SQL (ćwiczenia)
  • Tworzenie, modyfikacja i usuwanie tabeli (DDL – CREATE, ALTER, DROP)
  • Dodawanie, modyfikacja i usuwanie rekordów (DML – INSERT, UPDATE,DELETE)
  • Instrukcja SELECT, jako element języka DML (SELECT … INTO)

7. Użycie obiektu SOA – P do procesów tworzenia i aktualizacji danych (pod kontrolą systemu AFIN/AFINScript).

 • Struktura i budowa platformy uruchamiania procesów (obiekt SOA – P)
 • Budowa prostego procesu bazy danych na platformie SOA – P (pod kontrolą systemu AFIN)
 • Modyfikacja rzeczywistego procesu, dyskusja i wnioski o przydatności platformy SOA – P

8. Podejście SOA i architektura SOA

 • Ogólny schemat architektury środowiska SOA
 • Stanowiska (stacje) robocze SOA, ich konfiguracja
 • Obiekty SOA, zasady ich konfiguracji i uruchamiania
 • Rola inżyniera analityka w podejściu SOA

Program warsztatów jest podzielony na dwa dwudniowe bloki, które realizują powyższy program.
Po każdym z bloków uczestnik uzyskuje dostęp do testowej bazy serwerowej i zadania testowe do wykonania.
Rozwiązania są konsultowane w terminie następnych zajęć, albo podczas dodatkowych konsultacji, drogą zdalnej pracy na serwerze, albo w miejscu pracy uczestnika.

Cena warsztatów 5500 zł (+VAT). Cena pojedynczego bloku 3000 zł(+VAT)